หน้าหลัก > มาตรฐานขั้นตอนในการจัดบริการลูกค้า 7 ประการ

มาตรฐานขั้นตอนในการจัดบริการลูกค้า 7 ประการ

 

  1. ต้องระบุหรือประเมินเวลาในการให้บริการในแต่ละรายการ ให้ลูกค้าทราบเสมอ
  2. ต้องระบุหรือแจ้งอัตราค่าบริการชนิดต่างๆ ให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจน
  3. ต้องแจ้งล่วงหน้าหรือระบุชัดเจน ณ จุดให้บริการลูกค้าในเรื่องการเตรียมหลักฐานเอกสารหรือสิ่งจำเป็น
  4. งานบริการใดที่ทำไม่แล้วเสร็จในคราวเดียว ต้องทำการนัดหมายลูกค้าอย่างเป็นทางการด้วยลายลักษณ์อักษรเสมอ
  5. ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจนว่า หากลูกค้าไม่พึงพอใจงานบริการจะสามารถร้องเรียนได้อย่างไร
  6. ทุกจุดให้บริการจะต้องมีแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริการเสมอ
  7. ต้องระบุหรือแจ้งสิทธิของลูกค้าในการอ้างการรับประกันการใช้บริการของบริษัทให้ลูกค้าได้รับทราบอย่างชัดเจน

 

 

 

Copyright ©2019 by ISUZU KANCHANABURI CO.,LTD.