หน้าหลัก > การปฏิบัติเพื่อสร้างความพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

การปฏิบัติเพื่อสร้างความพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

 

 1. แก้ไขปัญหาโดยซ่อมได้ถูกต้องตั้งแต่แรก
 2. ปฏิบัติงานซ่อมด้วยความรอบคอบครบถ้วนตามที่ระบุไว้
 3. อย่าปล่อยให้ลูกค้าคอยนาน ในแต่ละขั้นตอนของการบริการ
 4. ปฏิบัติงานซ่อมต้องเสร็จตามเวลานัดหมาย
 5. ใช้เวลาในการซ่อมรวดเร็วเหมาะสมกับประเภทของงาน
 6. อธิบายงานบริการที่ได้ทำไปโดยละเอียด
 7. ค่าบริการสมเหตุสมผลกับงาน
 8. อธิบายรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ลูกค้าทราบ
 9. ทบทวนรายการสั่งซ่อมทั้งหมดกับลูกค้าก่อนนำรถไปปฏิบัติงานซ่อม
 10. ประเมินค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าทราบก่อนนำรถไปปฏิบัติงานซ่อม
 11. แจ้งให้ลูกค้าทราบเมื่อรถซ่อมเสร็จ
 12. ทำความสะอาดรถให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบ
 13. ติดต่อลูกค้าหลังการบริการ เพื่อสอบถามความพอใจต่องานบริการ
 14. แจ้งให้ลูกค้าทราบ เมื่อถึงกำหนดบริการครั้งต่อไป
 15. มีบริการรับ - ส่ง (ตามความเหมาะสม)
 16. มีรถให้ยืมใช้ (ตามความเหมาะสม)
 17. ให้บริการลูกค้านอกเวลาทำการ (ตามความเหมาะสม)

 

 

Copyright ©2019 by ISUZU KANCHANABURI CO.,LTD.