หน้าหลัก > วัฒนธรรมองค์กร 15 ข้อ

วัฒนธรรมองค์กร

 1. เราเป็นองค์กรมุ่งสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
 2. เราเอาใจใส่ในเรื่องคุณภาพ และมาตรฐานของทุกสิ่งที่เราทำ
 3. เรากำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ชัดเจนต่อทุกสิ่งที่เราทำ
 4. เราคิดแตกต่างจากคนทั่วไปและคู่แข่ง
 5. เรามองเห็นคุณค่าของความเห็นที่แตกต่างและเรารักการแสดงความคิดเห็น
 6. เราเชื่อมั่นว่าทุกปัญหามีทางแก้ไขได้เสมอ
 7. เราจะไม่จับจ้องที่ปัญหา แต่จะทำงานด้วยการมุ่งหาหนทางที่จะทำให้ได้ผล
 8. เราเห็นว่าปัญหาและอุปสรรค คือโอกาสสำหรับการสร้างความก้าวหน้า
 9. เรามีความสุขที่ทำในสิ่งที่เรารักและรักเราในสิ่งที่เราทำ
 10. เราต้องการเป็นคนที่ทำให้สิ่งต่างๆ เกิดขึ้น แทนที่จะเฝ้าดูสิ่งต่างๆ เกิดขึ้น
 11. เราสนใจแต่การสร้างคุณค่าจากการทำงาน
 12. เราทำงานเป็นทีมและจิตสำนึกในการทำงานเป็นทีมของเรา คือ ทุกคนต่างทำงานเพื่อกันและกัน
 13. เราปฏิบัติงานด้วยความเป็นมืออาชีพและด้วยความมีวินัยอย่างสูง
 14. เราทำงานด้วยความคิดสร้างสรรค์
 15. เราได้รับผลตอบแทนตามคุณค่า และลงมือทำตามค่านิยม "ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์และอดทน"

 

วัฒนธรรมองค์กร (CATLA)

      C (Customer Focus) มุ่งเน้นลูกค้า

      A (Adaptive to Change) เรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลง

      T (Teamwork) ทำงานเป็นทีม

      L (Learning & Development) เรียนรู้และพัฒนา

      A (Achievement Motivation) คนไฟแรง    

 

 

Copyright ©2019 by ISUZU KANCHANABURI CO.,LTD.