หน้าหลัก > นโยบายสนับสนุนการทำงานของพนักงาน 10 ประการ

นโยบายสนับสนุนการทำงานของพนักงาน 10 ประการ

 

  1. ยึดถือลูกค้ามาเป็นหนึ่ง: ฝ่ายบริหารจัดการ สนับสนุนพนักงานทุกระดับให้คิด และปฏิบัติทุกประการที่เสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า โดยให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกสุด
  2. แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ: ฝ่ายบริหารจัดการ สนับสนุนให้พนักงานมีอิสรภาพทางความคิดเห็น เพื่อปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข ระเบียบวิธีปฏิบัติโดยไม่ยึดติดกับกฏเกณฑ์เดิมๆ และสนับสนุนการเสนอข้อเสนอแนะของพนักงานทุกระดับ ภายใต้ความคิดเชิงสร้างสรรค์ และให้ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับการทำงานและเป็นค่านิยมที่ทุกคนควรปฏิบัติให้คุ้นเคย
  3. วินัยและทีมคือพลัง: ฝ่ายบริหารจัดการ สนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมอย่างเต็มกำลังความสามารถและมีวินัยอย่างสูง โดยให้ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ ต่อพนักงานทุกระดับเป็นที่ตั้ง
  4. ริเริ่มและเปลี่ยนแปลง: ฝ่ายบริหารจัดการ สนับสนุนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รวมทั้งการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร โดยให้ความคิดริเริ่มของพนักงานทุกระดับอย่างเต็มที่ และเปิดกว้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยเพียงใดก็ตาม
  5. พัฒนางานและตนเองอย่างไม่หยุดยั้ง: ฝ่ายบริหารจัดการ สนับสนุนให้พนักงานพัฒนาความรู้ โดยจะส่งเสริมอย่างจริงจังด้วยทรัพยากรขององค์กร
  6. ทดลองสิ่งที่มีคุณค่าใหม่: ฝ่ายบริหารจัดการ สนับสนุนให้พนักงานทดลองปฏิบัติงานตามความคิดริเริ่มใหม่ๆ หรือโยกย้าย สับเปลี่ยนสายงานไปตามตำแหน่งงานใหม่ๆ เพื่อฝึกฝนทักษะความรู้และประสบการณ์การทำงาน ไม่ยึดติดว่าบุคคลใดต้องทำงานอะไรแน่นอน จะพิจารณาตามความเหมาะสมระหว่างกับงานและการสร้างมูลค่าเพิ่มในการทำงานทดลองปฏิบัติและยึดหลักเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
  7. อดทนต่อความล้มเหลว: ฝ่ายบริหารจัดการ สนับสนุนการอดทนต่อความล้มเหลวของพนักงานในการทดลองทำสิ่งใหม่ๆ ซ้ำแล้วซ้ำอีก ส่งเสริมและสนับสนุนอย่างเต็มที่ให้แก้ไขอย่างไม่หยุดยั้งและท้อถอย ทั้งนี้ฝ่ายบริหารจัดการ จะควบคุมโดยการจำกัดขอบเขตความเสียหายที่อาจมีต่อองค์กรทดแทนการปิดกั้นและขยาดกลัวต่อการทดลองสิ่งใหม่ๆ
  8. ทำงานอย่างถูกต้องมากกว่าถูกใจ: ฝ่ายบริหารจัดการ สนับสนุนให้พนักงานทำงานอย่างถูกต้องตามหลักการแนวทางนโยบายและวิสัยทัศน์ที่ฝ่ายบริหารจัดการได้ให้ไว้มากกว่าการทำงานให้ถูกใจผู้บริหารหรือหัวหน้างานทุกระดับเป็นการส่วนบุคคล และมีความเห็นว่าความถูกใจนำมาใช้เป็นหลักในการทำงานไม่ได้
  9. ความเกรงใจเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน: ฝ่ายบริหารจัดการ สนับสนุนให้ยกเลิกการทำงานหรือประสานงานระหว่างบุคคลด้วยความเกรงใจที่ไม่มีขอบเขต ให้ทดแทนด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันในฐานะของความเป็นเพื่อนมนุษย์ ให้ความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน พร้อมรับใช้และค่านิยม 6 รับ (รับฟัง รับใช้ รับผิดชอบ รับผิด รับความจริง รับความเปลี่ยนแปลง) ในการทำงานร่วมกันของทุกฝ่าย
  10. การตรวจสอบการทำงานเป็นเรื่องปกติ: ฝ่ายบริหารจัดการ สนับสนุนให้พนักงานตรวจสอบความมุ่งมั่น การปฏิบัติตามนโยบายแนวทาง, ผลงานของผู้บริหารและหัวหน้างานทุกระดับ จนถือเป็นค่านิยมปกติที่ไม่ควรถูกเข้าใจผิดและเบี่ยงเบนไปเป็นเรื่องการไม่ไว้วางใจกันส่วนบุคคล ซึ่งฝ่ายบริหารจัดการต้องการแสดงให้ทุกคนเห็นว่า การตรวจสอบการทำงานนั้นเป็นเรื่องสร้างสรรค์ เป็นแนวคิดในการทำงานเชิงบวก เพื่อทราบจุดบกพร่องของตนเองและนำไปแก้ไข อันเป็นพื้นฐานความอยุ่รอดขององค์กรและจะตรวจสอบการทำงานของบุคคลโดยตรง

 

 

Copyright ©2019 by ISUZU KANCHANABURI CO.,LTD.