หน้าหลัก > ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) 


หมายถึง กฎหมายบังคับให้รถยนต์ทุกคันที่จดทะเบียนกับการขนส่งทางบกจะต้องมีการทำ ประกันภัยตามพ.ร.บ. ฝ่าฝืนจะมีความผิด โทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และให้เจ้าของรถหรือผู้ใช้รถเก็บรักษาหลักฐานแสดงการมีประกันความเสียหาย สำหรับผู้ประสบภัยจากรถไว้ให้พร้อมที่จะแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทุก เวลาที่ใช้รถเว้นแต่กรณีรถคันดังกล่าวได้จดทะเบียนหรือชำระภาษีประจำปีแล้ว ในการจดทะเบียนรถหรือการชำระภาษีรถประจำปีกรมการขนส่งจะทำการตรวจสอบว่าได้ มีการจัดทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) แล้ว จึงจะรับจดทะเบียนหรือชำระภาษีประจำปีได้การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุรถยนต์ ทุกคนที่ประสบภัยจากรถ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คนเดินถนน หากได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย รวมไปถึงทายาทของผู้ประสบภัยข้างต้น ในกรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิต

 

ความคุ้มครอง จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
1. ค่าเสียหายเบื้องต้น
1.1 บาดเจ็บ จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง ไม่เกิน 15,000 บาท/คน
1.2 เสียชีวิตจ่ายค่าปลงศพ 35,500 บาท/คน
1.3 ค่ารักษาพยาบาลรวมค่าปลงศพ ไม่เกิน 50,000 บาท/คน
   
2. ความรับผิดต่อผู้ประสบภัย
2.1 กรณีเสียชีวิต วงเงินคุ้มครองสูงสุดถึง 100,000 บาท/คน
2.2 กรณีสูญเสีย อวัยวะ ทุพพลภาพถึง 100,000 บาท/คน
2.3 กรณีบาดเจ็บแค่ไม่ถึงหัก สูญเสีย อวัยวะ ทุพพลภาพ ค่ารักษาพยาบาลตามจริงไม่เกิน 50,000 บาท/คน
2.4 กรณีตามข้อ 2.3+2.1 หรือ 2.3+2.2 หรือ 2.1+2.2+2.3 คุ้มครองไม่เกิน 100,000 บาท/คน
2.5 วงเงินความรับผิดสำหรับคุ้มครองรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 5,000,000 บาท/ครั้ง
2.6 วงเงินรับผิดสำหรับรถยนต์โดยสารไม่เกิน 10,000,000 บาท/ครั้ง


หมายเหตุ

1. ผู้ขับขี่กระทำละเมิดจะได้รับความคุ้มครองเฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น
2. ผู้ประสบภัยหมายถึงผู้ขับขี่ที่ถูกละเมิด ผู้โดยสาร หรือ บุคคลภายนอกด้วย
3. ในกรณีเสียชีวิตของผู้ประสบภัย การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะต้องจ่ายเต็มจำนวนเงินรับผิดชอบ

 

Copyright ©2019 by ISUZU KANCHANABURI CO.,LTD.