หน้าหลัก > ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ประเภทประกันภัยภาคสมัครใจ
 

หมายถึง การประกันที่เกิดขึ้นโดยความสมัครใจของเจ้าของรถยนต์ ผู้ครอบครองรถยนต์หรือผู้ขับขี่รถยนต์
โดยไม่ได้เกิดจากการถูกบังคับโดยกฏหมาย แต่อย่างใด
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ แบ่งออกเป็น 2 แบบ
1.กรมธรรม์แบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ เป็นกรมธรรม์ที่คุ้มครองผู้ขับขี่คนใดก็ได้ที่ผู้เอาประกันภัย ยินยอมให้ขับขี่เสมือนหนึ่ง
เป็นผู้เอาประกันภัย
2.กรมธรรม์แบบระบุชื่อผู้ขับขี่ เป็นกรมธรรม์ที่นำเอาอายุผู้ขับขี่มาเป็นองค์ประกอบในการกำหนดเบี้ยประกันภัย และ
สามารถระบุชื่อผู้ขับขี่ได้ ไม่เกิน 2 ท่าน จะคุ้มครองผู้ที่ระบุชื่อในกรมธรรม์เท่านั้น

ประเภทประกันภัยภาคสมัครใจ 
กรมธรรม์ประเภท 1 


ความรับผิดต่อความเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

กรมธรรม์ประเภท 3 (ให้ความคุ้มครองเฉพาะบุคคลภายนอก) 

ความรับผิดต่อความเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภาย นอก

กรมธรรม์ประเภท 5 (แบบคุ้มครองเฉพาะภัย)
แบบ2+ 


ความรับผิดต่อความเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์
ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก

แบบ3+ 

ความรับผิดต่อความเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก

 

ตารางแสดงความคุ้มครองเปรียบเทียบ
ระหว่างประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภทต่างๆ

 

ประเภท ความคุ้มครองพื้นฐาน ความคุ้มครองตาม
เอกสารแนบท้าย
ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย
ของบุคคลภายนอก
(ส่วนที่เกินจากพ.ร.บ.)
ทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก
ความสูญหาย และไฟไหม้ของ
ตัวรถยนต์
ความเสียหาย
ของตัวรถยนต์
อุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล
ค่ารักษายาบาล ประกันตัว
ผู้ขับขี่
(มีเฉพาะรถยนต์
บางประเภท)
1
3  
2+  
3+  

 

 

 

Copyright ©2019 by ISUZU KANCHANABURI CO.,LTD.